Deelnemersreglement

Klik hier voor een PDF versie van het deelnemersreglement. 

1. Deelnemerschap Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

Het deelnemerschap van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman wordt aangegaan door middel van de erkenningsbrief met de bevestiging van erkenning als deelnemer en vermelding van het registratienummer. In deze brief wordt melding gemaakt van de voorwaarden waar een deelnemer zich aan moet houden.

2. Beëindiging deelnemerschap

De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman heeft het recht het deelnemerschap te beëindigen. De kwaliteit van het keurmerk moet gewaarborgd blijven. Hiervoor gelden de volgende criteria.

1. Men verliest deelnemerschap wanneer in een half jaar van drie klantbeoordelingen minimaal twee niet voldoende zijn ten aanzien van de eisen voor garantie, service en vakmanschap.*
2. Men verliest deelnemerschap bij twee geschillen of meer bij negatief bindende adviezen per jaar door een onafhankelijke deskundige.
3. Men verliest deelnemerschap bij één negatief bindend advies in een jaar en twee van de zes andere klantbeoordelingen zijn in datzelfde jaar negatief.
4. Men verliest deelnemerschap wanneer een klacht wordt ingediend en er zijn van het laatste jaar geen klantbeoordelingen.
5. Men verliest deelnemerschap als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan.
6. Het bestuur van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman is gerechtigd het deelnemerschap te beëindigen zonder opgaaf van reden.

De deelnemer kan een beroep doen op de hardheidsclausule, indien sprake is van een situatie zoals beschreven onder 1, 2, 3 of 4.

*Indien sprake is van meer klantbeoordelingen is de volgende staffel van toepassing:

2 onvoldoende uit 3
2 onvoldoende uit 4
2 onvoldoende uit 5
2 onvoldoende uit 6
3 onvoldoende uit 7
3 onvoldoende uit 8
3 onvoldoende uit 9
3 onvoldoende uit 10
4 onvoldoende uit 11
4 onvoldoende uit 12
4 onvoldoende uit 13
4 onvoldoende uit 14
4 onvoldoende uit 15.


3. Wijze van beëindiging

Een besluit tot beëindiging van deelnemerschap kan op initiatief van de deelnemer zelf of door het bestuur van de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman worden genomen. In beide gevallen dient hiervan schriftelijk mededeling te worden gedaan aan de wederpartij. Het opzeggen van het deelnemerschap op initiatief van de deelnemer dient minimaal 1 maand voor het eind van de lidmaatschapsdatum te geschieden. Beëindiging door de stichting kan op elk moment plaatsvinden.

4. Consequenties beëindiging deelnemerschap

De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman stuurt bij beëindiging deelnemerschap een brief aan betreffende persoon met de volgende gegevens:
a. NAW-gegevens beëindigend deelnemer;
b. Datum beëindiging;
c. Verplichting om vanaf die datum niet meer onder de naam van het keurmerk offertes uit te brengen en werkzaamheden te verrichten en zich te onthouden van presentatie van het keurmerk naar buiten toe.
d. Er kunnen geen klachten door beëindigend deelnemer meer na de beëindigingsdatum in behandeling worden genomen. De klanten van beëindigend deelnemer hebben het recht binnen 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst een klacht in te dienen.
e. Contributie wordt niet gerestitueerd over het lopende jaar.
f. Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman en scheidend deelnemer zullen geen vertrouwelijke gegevens omtrent elkaar naar buiten uitdragen noch omtrent elkaar negatieve uitlatingen doen.
g. Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman doet geen mededeling naar buiten over de reden van beëindiging.
h. Scheidend deelnemer zal onmiddellijk na genoemde beëindigingsdatum stickers van het keurmerk van zijn voertuig verwijderen, doch uiterlijk 10 dagen nadat de beëindiging is ingegaan.
i. Scheidend deelnemer maakt geen gebruik meer van de bij het keurmerk behorende promotiemateriaal in uiterlijk 10 dagen na de beëindiging.
j. In geval van overtreding van de in het reglement genoemde artikelen en scheidend deelnemer toch gebruik maakt van de uitingen van het keurmerk Kwaliteitsvakman, zal melding worden gemaakt op de website van scheidend deelnemer op een zogenaamde ‘zwarte lijst’.

5. Contributie

De jaarcontributie voor het keurmerk bedraagt vanaf 1 januari 2016 € 235,- ex btw. Voor leden van Zelfstandigen Bouw geldt een korting.